Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ
     ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเชิงพาณิชย์ซึ่งถ้าหากคำนวณรายได้ของประชากรต่อหัว/คน/ปี ประชาชนจะมีรายได้ประมาณ 84,736.57 บาท
(ข้อมูลจาก จปฐ. ปี 2553 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553)

การเกษตรกรรม   
     ประชากรโดยส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ การประกอบอาชีพการเกษตรโดยมี พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 800 ไร่ จำนวน 340 ครัวเรือน ในภาคเกษตรกรรม ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่ทำรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และพืชผักต่าง ๆ
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยแยกรายละเอียดดังนี้
(1) สวนยางพารา
(2) สวนผลไม้ 
(3) พืชผักและอื่นๆ
ผลผลิต 2,327 ตัน/ปี
ผลผลิต 150 ตัน/ปี
ผลผลิต 10 ตัน/ปี 
การอุตสาหกรรม
     ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ มีโรงงานอุตสาหกรรม ประเภททำเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 แห่ง มีจำนวนแรงงาน 30  คน

การพานิชยกรรมและการบริการ
     มีธุรกิจพาณิชยกรรมและการบริการ โดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้
- สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
     ตลาดสดเอกชน 1 แห่ง ตลาดชั่วคราวเอกชน 1 แห่ง ร้านค้าทั่วไป 150 ร้าน
- สถานประกอบการของเทศบาล
     โรงฆ่าสัตว์เทศบาล         จำนวน 1 แห่ง
     ศูนย์  OTOP เทศบาล     จำนวน 1 แห่ง                     
- สถานประกอบการด้านบริการ ประกอบด้วยธนาคาร 4 แห่ง
     สำหรับทิศทางการค้าการลงทุน ในเชิงพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือนั้น เนื่องจากเขตชุมชนเทศบาลมีจำนวน  4  ชุมชน  เขตที่มีธุรกิจพาณิชยกรรมที่หนาแน่นจะอยู่ในชุมชน ที่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม  การลงทุนส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะร้านค้าทั่วๆ ไป


สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th