Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     ให้ชุมชนในเขตเทศบาลได้มีการคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงในการสัญจรเพื่อกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องตัว มีทางเข้าในเขตเศรษฐกิจชุมชนมีการวางระบบสาธารณูปการอื่น ๆ ที่เหมาะสมสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วกัน เช่น ไฟฟ้าระบบจำหน่าย,ไฟฟ้าสาธารณะ การประปา,ท่อระบายน้ำ มีการส่งเสริมพัฒนาให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามศักยภาพที่มีอยู่ เป็นการบริการแก่ประชาชน ธุรกิจและราชการทุกฝ่าย อันจะส่งเสริมให้เกิดความเจริญเป็นที่นิยมแก่ผู้อยู่อาศัยพัฒนาระบบการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการรักษาแหล่งน้ำไว้อุปโภค - บริโภคเพื่อให้บริการชุมชนซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการดำรงชีพและดำเนินกิจการต่างๆให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการแก่ประชาชนได้ 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
     สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง หรือสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยเทศบาลจะให้ชุมชนแต่ละชุมชนรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพและเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กลุ่มชุมชนต่างๆ มีการจัดระบบเผยแพร่การกระจายข่าวสู่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพให้ทันต่อเหตุการณ์ มีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการขยายสู่แนวทางเศรษฐกิจและอัตราค่าจ้างแรงงานมีการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ช่วยอำนวยสะดวกในการที่นักธุรกิจและประชาชนจะได้ประกอบกิจการธุรกิจหรืออาชีพซึ่งจะมีผลให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน มีการสร้างงานอันจะให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ้น

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
     ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนทุกระดับ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณีอันดีงามเช่นส่งเสริมการจัดงานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นหรือของชาติ    

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชน ตลอดจนองค์กรต่างๆในชุมชนได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปและไม่ทำให้เกิดผลเสียเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรต่างๆตลอดจนหน่วยงานราชการได้ร่วมกันตรวจดูแลการทำลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนหามาตรการป้องกันมิให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยา อีกทั้งให้มีการบำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีพของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายจนเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยาและให้กลับคืนหรือทดแทนด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าทัดเทียมกันสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน จัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
     ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่า เช่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน ให้ผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลได้มีพลานามัยสมบูรณ์ สะอาด ปราศจากโรคระบาดอันจะคุกคามสวัสดิการของประชาชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุขและสะอาด สนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณีอันดีงาม มีการส่งเสริมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและเพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย มีการแข่งขันกีฬา หรือได้มีโอกาสหาความเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ  ตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็ก คนชรา ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
     ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมทำงานกับเทศบาล การประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใช้และรักษาสิทธิของตนตามกฏหมาย การยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจในการปฎิบัติ งานด้วยความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บรายได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้มาใช้จ่ายในกิจการของเทศบาลให้มากขึ้น การจัดหาสถานที่และก่อสร้างอาคารที่ทำการต่างๆ เพื่อกิจการของเทศบาลตลอดจนการซ่อมแซมบำรุงรักษาจัดหา ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและบริการประชาชนมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายปรับปรุงทะเบียนและเอกสารของเทศบาล การสร้างชุมชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัยมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้ผู้คนและนักธุรกิจสนใจเลือกเข้ามาดำรงชีพหรือเพื่อประกอบกิจการอันจะทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมดีขึ้น เสริมสร้างหรือหามาตรการป้องกันภัยที่มีต่ออาคารบ้านเรือน สมบัติสาธารณะและชีวิตหรือผู้คนที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบ การดำเนินกิจการพาณิชย์ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อบริการประชาชนและเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลได้มีฐานะการคลังที่มั่นคงและยั่งยืนการจัดหาบุคลากรเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการจัดหาที่ดินสำหรับการก่อสร้างสถานุบาล ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีกู้เงินดอกเบี้ยสูงจากแหล่งนายทุนเงินกู้นอกระบบ

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข
     เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุงเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีพ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมุงเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนฐานรากหญ้า เพราะการสร้างอาชีพ และเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม เป็นพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดไป ซึ่งจะนำพาให้ประเทศชาติ หรือสังคมไทย ให้มีความเข็มเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดตามวิถีชีวิตของสังคมไทยดังนั้น แนวทางหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้แก่ โครงการสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน สนับสนุนการจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th